Contact Us

Malviya Shiksha Sadan Senior Secondary School, Old Gohana Road

Sonepat (Haryana)  – 131001.

Tel No. : 0130-2220167 , 0130-2220168, 0130-4030780, 9306657922

E-mail   : malviyashiksha@gmail.com , principalmalviya@gmail.com

Website : http://malviyaschool.in/