Contact Us

Malviya Shiksha Sadan Senior Secondary School, Old Gohana Road

Sonepat (Haryana)  – 131001.

Tel No. :     9306657922,   0130-2220167 ,   0130-2220168,   0130-4030780

E-mail   : malviyashiksha@gmail.com

Website : http://malviyaschool.in/